Årsmöte

Årsmöte 2020

Blev inställt p.g.a Corona men vi hoppas kunna få till ett extra möte under hösten 2020. Återkommer med mer info.

Vid frågor eller om ni har en motion att ta upp: Hör av er direkt till ordförande Daniel Lambert (0708-805187) eller skriv ett mail till info@gtcv.se

Agenda:
Mötet öppnas
Har kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
Val av protokollförare och justerare
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Behandling av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
Bestämmande av avgifter
Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Val av revisor och revisorsuppleant
Tillsättande av valberedning
GTCV aktiviteter
Behandling av inkomna motioner
– …
– …
Övriga ärenden

Maila för tillgång till nedan rapporter